معنی کلمه سفره نذری به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به سفره به انگلیسی in دسامبر 1, 2019

معنی کلمه سفره نذری به انگلیسی می شود Vintage tablecloth

Leave a Reply