معنی کلمه سفره کاغذی به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به سفره به انگلیسی in دسامبر 1, 2019

معنی کلمه سفره کاغذی به انگلیسی می شود Paper tablecloth

Leave a Reply